O projektu

Projekt je spolufinancován vládami Česka, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je podporovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Výzvy

Železnice je ekologický, pohodlný a bezpečný dopravní prostředek, který bude hrát klíčovou roli v úsilí EU o dosažení klimatické neutrality do roku 2050 v rámci nové strategie růstu – Evropské zelené dohody (tzv. Green Deal). V souladu s tím dosáhl Evropský parlament předběžné dohody o vyhlášení roku 2021 Evropským rokem železnice. Jedním z cílů Evropského roku bude vytvořit povědomí veřejnosti o potenciální úloze železnice pro evropský udržitelný cestovní ruch.

Ekonomika cestovního ruchu je silně zasažena pandemií koronaviru (COVID-19). Podle Světové organizace cestovního ruchu povede krize v roce 2020 k poklesu mezinárodního cestovního ruchu o více než 70 %, tedy na úroveň před 30 lety. Stručný politický přehled: COVID-19 a transformace cestovního ruchu zdůrazňuje, že obnova by měla být založena na inovacích, digitalizaci, udržitelnosti a partnerství. Inovace v cestovním ruchu by se měly zaměřit na vytvoření nového udržitelného přístupu, který propojí uživatele s kreativními odvětvími, posílí postavení komunit a podpoří nové digitální produkty a zážitky.

Vzhledem k situaci v oblasti kulturního dědictví a cestovního ruchu je hlavní myšlenkou navrhovaného projektu prozkoumat mnohovrstevnatý kontext a reagovat na současné výzvy, kterým čelí cestovní ruch v oblasti kulturního dědictví, a nabídnout účinná řešení prostřednictvím vývoje inovativních udržitelných řešení. Cílem projektu je vyzdvihnout turistický potenciál železnice, zejména prostřednictvím její historie a dědictví, a připomenout roli, kterou železnice sehrála při vytváření středoevropské kolektivní identity.

Přístup

V souladu s cílem Evropského roku železnice povzbudit a podpořit úsilí Unie při propagaci železnice z různých hledisek je hlavním cílem projektu zvýšit povědomí o hodnotě železničního dědictví a jeho významu pro diverzifikaci nabídky cestovního ruchu v zemích V4 + Vojvodiny. Cílem projektu je identifikovat a propagovat železniční dědictví pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím:

Vytvoření

Vytvoření sítě spolupráce mezi zainteresovanými stranami v oblasti kulturního dědictví a cestovního ruchu v našich regionech.

Posílení

Posílení kreativity a digitálních dovedností jako klíčových znaků při inovaci cestovního ruchu v oblasti kulturního dědictví.

Propojení

Propojení vybraných železničních památek do společné trasy, a to jak reálné, tak virtuální, a propagace mezi místními a zahraničními cílovými trhy.

Projekt bude zahájen aktivitami zaměřenými na vytváření kontaktů a spolupráci, které jsou nezbytné pro sblížení vlastníků a správců železničních památek, jakož i pro zapojení souvisejících zúčastněných stran, které se zabývají ochranou kulturního dědictví a rozvojem cestovního ruchu.

Spojíme různé typy železničního dědictví (muzea, sbírky, infrastrukturu, budovy atd.) do společné trasy, vytvoříme jednotnou vizuální identitu produktů cestovního ruchu železničního dědictví a označíme objekty zapojené do projektu informačními cedulemi, navrhneme digitální produkty cestovního ruchu, jako je virtuální interaktivní trasa, a vytvoříme digitální příručku/katalog.

Inovace

Projekt je inovativní v následujících oblastech:
1
Zavedení nových perspektiv do výzkumu a prezentace společných hodnot a identity prostřednictvím syntézy historických, technických, turistických, sociologických a řídících studií. Uplatnění interdisciplinární metodologie přispěje k pochopení mnohostranného regionálního významu, který měla železnice v polovině 19. století, kdy vznikla, a jak se její role proměňovala v období komunismu až do současnosti.
2
Vývoj nových digitálních interaktivních řešení využívajících pokročilé technologie, vytvořených na základě kvalitního obsahu a vyváženosti založené na potřebách a přáních turistů. Kombinace inovativních metodik, postupů, metod a zařízení pro zlepšení porozumění železničnímu dědictví pomocí digitalizace přinese nové znalosti, spolupráci napříč obory, efektivitu při vývoji a využívání digitálních modelů, zvýšení podílu na trhu a společenský přínos. Virtuální platforma poskytne nejen vzdálený přístup k objektům železničního dědictví, ale také interaktivitu na bázi uživatelského rozhraní.
3
Způsob rozvoje participativní politiky a propojení potřeb různých cílových skupin. Výměnu zkušeností a informací přinesou další aktivity – regionální online seminář, tematické workshopy, designérská soutěž, programy in situ – s cílem poskytnout a sloučit specifické znalosti s očekáváními a požadavky návštěvníků. Z projektu budou mít přímý i nepřímý prospěch účastníci a zúčastněné strany.

Regionální význam

Železnice hrála v historickém vývoji regionu V4 zásadní roli. Její výstavba v bývalé habsburské monarchii začala ve 20. letech 19. století a do konce století významně přispěla k rozvoji hornických a zemědělských oblastí i k přepravě zboží. Na počátku 20. století dosáhla železniční síť monarchie celkové délky přes 40 000 kilometrů a stala se jednou z nejrozvinutějších sítí v Evropě. Území dnešní Vojvodiny, kdysi okrajové bažinaté oblasti jižních Uher, bylo začleněno do monarchie právě díky železnici. S rozvojem nových dopravních prostředků koncem 20. století ztratila železnice své prvenství. Dnes se však železnice opět dostává do popředí zájmu EU, která si uvědomuje její potenciál v oblasti udržitelnosti, inovací, bezpečnosti a dostupnosti.

Regionální význam našeho návrhu spočívá v následujícím:

Budování kapacit pro posílení úlohy železnice při zachování středoevropské kolektivní identity, zejména prostřednictvím jejího hmotného i nehmotného dědictví.

Zdůraznění regionálního, přeshraničního rozměru železnice, který sbližuje občany, umožňuje jim poznávat region v celé jeho rozmanitosti, podporuje socioekonomickou a územní soudržnost.

Příspět ke zvýšení povědomí o úloze železnice pro udržitelný cestovní ruch V4 prostřednictvím jedinečné značky a prezentace železničního dědictví, a to in situ i na digitální platformě, v souladu se strategickými prioritami Visegrádské skupiny v roce 2021.