O projekte

Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov od Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať nápady pre udržateľnú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.

Výzvy

Železnica je ekologický, pohodlný a bezpečný dopravný prostriedok, ktorý bude hrať kľúčovú úlohu v úsilí EÚ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu v rámci novej stratégie rastu – European Green Deal. V súlade s tým Európsky parlament dosiahol predbežnú dohodu o vyhlásení roku 2021 za Európsky rok železníc. Jedným z cieľov európskeho roka bude vytvoriť informovanosť verejnosti o potenciálnej úlohe železnice v európskom udržateľnom cestovnom ruchu.

Ekonomika cestovného ruchu je výrazne ovplyvnená pandémiou koronavírusu (COVID-19). Podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu viedla kríza v roku 2020 k poklesu medzinárodného turizmu o viac ako 70%, teda na úroveň spred 30 rokov. Stručný prehľad politiky: COVID-19 a transformujúci sa cestovný ruch zdôrazňujú, že obnova cestovného ruchu by mala byť založená na inováciách, digitalizácii, udržateľnosti a partnerstve. Inovácie v oblasti cestovného ruchu by sa mali zamerať na vytvorenie nového udržateľného prístupu, ktorý prepojí používateľov s kreatívnymi odvetviami, posilní postavenie komunít a propaguje nové digitálne produkty a skúsenosti.

Vzhľadom na situáciu v oblasti dedičstva a cestovného ruchu je hlavnou myšlienkou navrhovaného projektu preskúmať vrstvený kontext a reagovať na súčasné výzvy, s ktorými sa dedičský turizmus stretáva, a ponúka účinné reakcie prostredníctvom vývoja inovatívnych trvalo udržateľných riešení. Cieľom projektu je poukázať na turistický potenciál železnice, najmä prostredníctvom jej histórie a dedičstva, a pripomenúť úlohu, ktorú železnica zohrala pri vytváraní stredoeurópskej kolektívnej identity.

Ciele

V súlade s cieľom Európskeho roku železnice povzbudiť a podporiť úsilie Únie pri podpore železnice z rôznych uhlov pohľadu je hlavným cieľom projektu zvýšiť informovanosť o hodnote a význame železničného dedičstva pri diverzifikácii ponuka turizmu v regióne V4 + Vojvodina. Cieľom projektu je identifikovať a propagovať železničné dedičstvo pre trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom:

Založenie

Vytvorenie siete spolupráce medzi zainteresovanými stranami v oblasti dedičstva a cestovného ruchu v našich regiónoch.

Posilnenie

Vytvorenie siete spolupráce medzi zainteresovanými stranami v oblasti dedičstva a cestovného ruchu v našich regiónoch.

Pripája sa

Vytvorenie siete spolupráce medzi zainteresovanými stranami v oblasti dedičstva a cestovného ruchu v našich regiónoch;

Projekt bude zahájený činnosťami v oblasti vytvárania sietí a spolupráce, ktoré sú nevyhnutné pre spojenie vlastníkov a správcov pamiatok železničnej dopravy, ako aj pre zapojenie príbuzných zainteresovaných strán, ktoré sa zaoberajú ochranou pamiatok a rozvojom cestovného ruchu.
Spojíme rôzne typy dedičstva železnice (múzeá, zbierky, infraštruktúra, budovy, atď.) Spoločnou trasou, vytvoríme jednotnú vizuálnu identitu produktov železničného dedičstva a objekty zahrnuté v projekte označíme informačnými tabuľami, navrhneme digitálny turizmus produkty, ako napríklad virtuálna interaktívna trasa, a vytvárať digitálnu príručku/katalóg.

Inovácie

Novinka projektu sa týka:
1
Zavádzania nových perspektív do výskumu a prezentácie spoločných hodnôt a identity prostredníctvom syntézy historických, inžinierskych, turistických, sociologických a manažérskych štúdií Aplikácia interdisciplinárnej metodiky prispeje k pochopeniu mnohostranného regionálneho významu, ktorý mala železnica v polovici 19. storočia, keď bola vytvorená, a ako sa jej úloha transformovala v období komunizmu až dodnes.
2
Vývoj nových digitálnych interaktívnych riešení s využitím pokročilých technológií vytvorených na základe kvalitného obsahu a rovnováhy na základe potrieb a prianí turistov Kombinácia inovatívnych metodík, postupov, metód a zariadení na zlepšenie chápania železničného dedičstva digitalizáciou prinesie nové znalosti, spoluprácu naprieč odbormi, efektivitu vývoja a používania digitálnych modelov, zvýšenie podielu na trhu a sociálne výhody. Virtuálna platforma bude poskytovať nielen vzdialený prístup k pamiatkam železnice, ale aj interaktivitu na základe lokality používateľa.
3
Spôsob rozvoja participatívnej politiky a vytváranie sietí potrieb rôznych cieľových skupín Sieťové aktivity budú podporované iniciatívami budovania kompetencií - regionálny online seminár, tematické workshopy, súťaž návrhov, programy in situ - s cieľom poskytnúť a zlúčiť konkrétne znalosti s očakávaniami a požiadavkami návštevníkov. Projekt bude priamo aj nepriamo prínosom pre účastníkov a zainteresované strany.

Regionálna relevantnosť

Železnica zohrala kľúčovú úlohu v historickom vývoji regiónu V4. Jej výstavba v bývalej habsburskej monarchii sa začala v 20. rokoch 19. storočia a do konca storočia významne prispela k rozvoju banských a poľnohospodárskych oblastí, ako aj k preprave tovaru. Začiatkom 20. storočia dosiahla železničná sieť monarchie celkovú dĺžku viac ako 40 000 kilometrov a stala sa jednou z najrozvinutejších sietí v Európe. Územie dnešnej Vojvodiny, kedysi periférnej bažinatej oblasti južného Maďarska, bolo vďaka železnici integrované do krvného obehu monarchie. Rozvoj nových dopravných prostriedkov do konca 20. storočia spôsobil, že železnica stratila svoje prvenstvo. Dnes však EÚ opäť kladie dôraz na železnicu a uznáva jej potenciál v oblastiach udržateľnosti, inovácií, bezpečnosti a dostupnosti.

Regionálny význam nášho návrhu je nasledujúci:

budovanie kapacít na posilnenie úlohy železnice pri zachovaní stredoeurópskej kolektívnej identity, najmä prostredníctvom jej hmotného aj nehmotného dedičstva

vyzdvihnutie regionálneho, cezhraničného rozmeru železnice, ktorý zbližuje občanov, umožňuje im preskúmať región v celej jeho rozmanitosti, podporuje sociálno-ekonomickú a územnú súdržnosť

príspevok k zvyšovaniu povedomia o úlohe železníc pre udržateľný cestovný ruch V4 prostredníctvom jedinečnej značky a prezentácie železničného dedičstva in situ a na digitálnej platforme v súlade so strategickými prioritami Vyšehradskej skupiny do roku 2021