O projekcie

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest propagowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Wyzwania

Kolej to ekologiczny, wygodny i bezpieczny środek transportu, który będzie odgrywał kluczową rolę w wysiłkach UE na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, w ramach nowej strategii wzrostu – Europejskiego Zielonego Ładu. Zgodnie z tym Parlament Europejski osiągnął wstępne porozumienie w sprawie ustanowienia roku 2021 Europejskim Rokiem Kolei. Jednym z celów Europejskiego Roku będzie podniesienie świadomości społecznej na temat potencjalnej roli kolei dla europejskiej zrównoważonej turystyki.

Gospodarka turystyczna jest mocno dotknięta pandemią koronawirusa (COVID-19). Według Światowej Organizacji Turystyki kryzys doprowadził do spadku turystyki międzynarodowej o ponad 70% w 2020 r., do poziomu sprzed 30 lat. Opis polityki: COVID-19 i Transforming Tourism podkreślają, że odbudowa turystyki powinna opierać się na innowacjach, cyfryzacji, zrównoważonym rozwoju i partnerstwie. Innowacje w turystyce powinny koncentrować się na tworzeniu nowego zrównoważonego podejścia, które łączy użytkowników z branżami kreatywnymi, wzmacnia społeczności i promuje nowe produkty i doświadczenia cyfrowe.

Biorąc pod uwagę sytuację w dziedzinie dziedzictwa i turystyki, główną ideą proponowanego projektu jest zbadanie kontekstu warstwowego i reagowanie na obecne wyzwania stojące przed turystyką dziedzictwa, oferując skuteczne odpowiedzi poprzez rozwój innowacyjnych zrównoważonych rozwiązań. Projekt ma na celu podkreślenie potencjału turystycznego kolei, w szczególności poprzez jej historię i dziedzictwo, przywołując rolę, jaką kolej odegrała w tworzeniu tożsamości zbiorowej Europy Środkowej.

Założenia projektu

Zgodnie z celem Europejskiego Roku Kolei, jakim jest zachęcanie i wspieranie wysiłków Unii w promowaniu kolei z różnych punktów widzenia, głównym celem projektu jest podnoszenie świadomości na temat wartości dziedzictwa kolejowego i znaczenia dla dywersyfikacji kolei oferta turystyczna w regionie V4 + Wojwodina. Projekt ma na celu identyfikację i promocję dziedzictwa kolejowego dla zrównoważonego rozwoju turystyki poprzez:

Ustanawianie relacji

Stworzenie sieci współpracy pomiędzy interesariuszami dziedzictwa i turystyki w naszych regionach.

Wzmocnienie

Wzmacnianie kreatywności i umiejętności cyfrowych jako kluczowych graczy w zakresie innowacji w turystyce związanej z dziedzictwem kulturowym.

Sieciowanie

Łączenie wybranych obiektów kolejowych we wspólną trasę, zarówno rzeczywistą, jak i wirtualną oraz promowanie wśród lokalnych i zagranicznych rynków docelowych.

Projekt rozpocznie się od działań w zakresie tworzenia sieci i współpracy, które są niezbędne do zbliżenia właścicieli i zarządców obiektów dziedzictwa kolejowego, a także zaangażowania powiązanych interesariuszy, którzy zajmują się ochroną dziedzictwa i rozwojem turystyki.

Połączymy różne rodzaje dziedzictwa kolejowego (muzea, kolekcje, infrastrukturę, budynki itp.) we wspólnym szlaku, stworzymy ujednoliconą identyfikację wizualną produktów turystyki dziedzictwa kolejowego i oznaczymy obiekty objęte projektem znakami informacyjnymi, zaprojektujemy turystykę cyfrową produkty, takie jak wirtualna interaktywna trasa, oraz tworzenie cyfrowego podręcznika/katalogu.

Innowacyjność

INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU OBEJMUJE:
1
Wprowadzenie nowatorskich perspektyw w badaniach i prezentacji wspólnych wartości i tożsamości, poprzez syntezę studiów historycznych, inżynieryjnych, turystycznych, socjologicznych i menedżerskich Zastosowanie interdyscyplinarnej metodologii przyczyni się do zrozumienia wieloaspektowego znaczenia regionalnego, jakie miała kolej w w połowie XIX wieku, kiedy powstał i jak zmieniała się jego rola w okresie komunizmu, do dziś.
2
Rozwój nowych cyfrowych rozwiązań interaktywnych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, tworzonych na wysokiej jakości treściach i równowadze w oparciu o potrzeby i pragnienia turystów Połączenie innowacyjnych metodologii, procesów, metod i urządzeń w celu lepszego zrozumienia dziedzictwa kolejowego poprzez digitalizację przyniesie nową wiedzę, współpracę między dyscyplinami, skuteczność w opracowywaniu i wykorzystywaniu modeli cyfrowych, wzrost udziału w rynku i korzyści społeczne. Wirtualna platforma zapewni nie tylko zdalny dostęp do obiektów dziedzictwa kolejowego, ale także interaktywność w witrynie użytkownika.
3
Sposób rozwijania polityki partycypacyjnej i sieciowania potrzeb różnych grup docelowych Działania networkingowe będą wspierane przez inicjatywy budowania kompetencji – regionalne seminaria online, warsztaty tematyczne, konkursy projektowe, programy in situ – w celu dostarczenia i połączenia określonej wiedzy z oczekiwaniami i wymaganiami goście. Projekt przyniesie, bezpośrednio i pośrednio, korzyści uczestnikom i interesariuszom.

Znaczenie regionalne

Kolej odegrała kluczową rolę w historycznym rozwoju regionu V4. Jego budowę w dawnej monarchii habsburskiej rozpoczęto w latach 20. XIX wieku, a pod koniec stulecia znacząco przyczyniła się do rozwoju terenów górniczych i rolniczych oraz transportu towarów. Na początku XX wieku sieć kolejowa monarchii osiągnęła łączną długość ponad 40 000 kilometrów i stała się jedną z najbardziej rozwiniętych sieci w Europie. Terytorium dzisiejszej Wojwodiny, niegdyś peryferyjne bagniste tereny południowych Węgier, zostało dzięki kolei włączone do krwiobiegu monarchii. Rozwój nowych środków transportu pod koniec XX wieku sprawił, że kolej straciła prymat. Dziś jednak UE ponownie koncentruje się na kolei, uznając jej potencjał w obszarach zrównoważonego rozwoju, innowacji, bezpieczeństwa i dostępności.

Regionalne znaczenie projektu:

budowanie zdolności do wzmocnienia roli kolei w zachowaniu tożsamości zbiorowej Europy Środkowej, zwłaszcza poprzez jej dziedzictwo, zarówno materialne, jak i niematerialne

podkreślanie regionalnego, transgranicznego wymiaru kolei, który zbliża obywateli, pozwala im poznać region w całej jego różnorodności, wspiera spójność społeczno-gospodarczą i terytorialną

wkład w podnoszenie świadomości roli kolei w zrównoważonej turystyce V4 poprzez unikalny branding i prezentację dziedzictwa kolejowego in situ i na platformie cyfrowej, zgodnie ze strategicznymi priorytetami Grupy Wyszehradzkiej w 2021 r.