Konsorcium

Srbsko

Platforma kulturních studií CULTstore

Platformu kulturních studií CULTstore založili dva univerzitní profesoři, historici architektury a památkáři s vědeckými, pedagogickými a praktickými zkušenostmi, zejména v oblasti průmyslového dědictví. Díky spolupráci s místními i mezinárodními subjekty získala společnost CULTstore bohaté zkušenosti v různých oblastech, jako jsou: vzdělávání a osvěta občanů, studentů a mladých odborníků; výzkum a propagace hodnot průmyslového dědictví (výstavy, publikace); studie a expertízy v oblasti industriální turistiky; digitalizace průmyslového dědictví; místní a mezinárodní mezioborová spolupráce v oblasti kulturního dědictví (jednotlivci, sdružení, organizace a instituce); rozvoj a propagace hodnot průmyslového dědictví prostřednictvím participativních projektů.

Maďarsko

Aviscon, Poradenství a služby, s.r.o.

Společnost Aviscon, Poradenství a služby, s.r.o. provozuje webové stránky www.IndustrialHeritageHungary.com o průmyslovém dědictví. Aviscon jako poradenská a projektová společnost koordinuje práci nadšených inženýrů, architektů, expertů z průmyslu, obchodních konzultantů a odborníků na cestovní ruch, kteří se věnují ochraně, zhodnocování a novému využití průmyslového dědictví Maďarska. Aviscon poskytuje poradenskou podporu (strategie, studie proveditelnosti, koncepční návrhy) pro sanaci brownfieldů, revitalizaci průmyslových areálů a opětovné využití průmyslových budov. Dále pomáhá obcím při vytváření strategie cestovního ruchu a nových služeb v oblasti cestovního ruchu, jakož i při zvyšování povědomí a propagaci místního průmyslového a technického dědictví a památek. Společnost rovněž pořádá prohlídky průmyslového dědictví, exkurze do továren a studijní cesty s cílem ukázat maďarské průmyslové a technické dědictví i revitalizované areály.

Česká Republika

Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze

Výzkumné centrum průmyslového dědictví (VCPD) systematicky mapuje průmyslové dědictví, památky techniky a průmyslu na území České republiky, sleduje hlediska historie a teorie architektury, památkové péče a urbanismu. Mezioborovým zaměřením VCPD FA ČVUT usiluje o spolupráci širokého spektra institucí, připomíná historickou zkušenost i cíle udržitelného rozvoje, propojuje aktivity odborné veřejnosti i zaujatých dobrovolných nadšenců. Bylo u vzniku celostátní platformy pro záchranu a nové využití průmyslového dědictví Industriální stopy (www.industrialnistopy.cz) a internetové mapy průmyslového dědictví Industriální topografie České republiky (www.industrialnitopografie.cz).

Slovensko

Slovenská technická univerzita v Bratislavě Fakulta architektury a designu (FAD STU)

FAD STU v Bratislavě je uznávaná vzdělávací a výzkumná instituce v oblasti architektury, urbanismu a designu. Výzkum architektonického dědictví Slovenska (včetně průmyslového dědictví), identifikace podmínek jeho ochrany a aktivního využití patří ke specifickým profilům výzkumných projektů i vzdělávacích programů pracovišť fakulty. Silnou stránkou těchto činností je bezprostřední implementace grafického i produktového designu, který má na fakultě významné postavení. V rámci prezentování výzkumných projektů, vzdělávacích aktivit a doktorského studia bylo zmapované a prezentované průmyslové dědictví architektury z oblasti hornictví a hutnictví, energetiky, dopravní infrastruktury, také i mnohé historické výrobní areály jiné technologické náplně. FAD STU v těchto oblastech spolupracuje s dalšími výzkumnými a odbornými pracovišti a univerzitami, poskytuje vědeckou, pedagogickou, expertní a projektovou podporu institucím, orgánům veřejné správy i soukromým subjektům. Vlastní výzkumnou a projektovou činností se podílela na revitalizaci Elektrárny Piešťany, která získala několik domácích i mezinárodních ocenění. Pravidelně spolupracuje na organizaci cyklu Industriální dny v Bratislavě, organizuje odborné a vědecké konference o průmyslovém dědictví, aktivně se zapojuje do mezinárodní spolupráce prostřednictvím grantů a mezinárodních projektů (program Kultura, Interreg, Visegrádský fond, Horizon atd.).

Polsko

Nadace pro ochranu slezského průmyslového dědictví

Nadaci pro ochranu slezského průmyslového dědictví založil Piotr Gerber v roce 2007 s cílem zajistit aktivní péči o průmyslové dědictví v Horním a Dolním Slezsku. Aktivity nadace zahrnují široké spektrum činností, zaměřuje se především na tyto oblasti: výzkum průmyslové historie ve Slezsku (publikovaný v řadě knih), praktickou ochranu hmotného průmyslového dědictví a také vzdělávání v oblasti hospodářských dějin. Nejdůležitějším aspektem činnosti nadace je ochrana vybraných technických památek, charakteristických pro Slezsko, pomocí transformace dochované historické stavby pro muzeální účely na základě různých modelových příkladů. Zvolený přístup má především zajistit co nejlepší zachování autentického charakteru historického objektu. Při výběru pro takový způsob ochrany je přihlíženo ke stavbám regionálně významným a reprezentujícím nejdůležitější průmyslová odvětví, která se rozvíjela v Horním nebo Dolním Slezsku.