Konzorcium

Srbsko

Platforma kultúrnych štúdií CULTstore

Platformu kultúrnych štúdií CULTstore založili dvaja univerzitní profesori, historici architektúry a pamiatkari s vedeckými, pedagogickými a praktickými skúsenosťami najmä v oblasti priemyselného dedičstva. CULTstore pôsobí v rámci miestnej a medzinárodnej mapy aktérov rôznych profilov, získal mnohonásobné skúsenosti v rôznych oblastiach, ako napríklad: vzdelávanie a zvyšovanie povedomia občanov, študentov a mladých odborníkov; výskum a propagácia hodnôt priemyselného dedičstva (výstavy, publikácie); štúdium a odborné znalosti v oblasti priemyselného cestovného ruchu; digitalizácia priemyselného dedičstva; realizácia miestnej a medzinárodnej transdisciplinárnej a medzisektorovej spolupráce v rámci sektora dedičstva (jednotlivci, združenia, organizácie a inštitúcie); rozvoj a propagácia hodnôt priemyselného dedičstva prostredníctvom participatívnych projektov.

Maďarsko

IndustrialHeritageHungary.com (Aviscon Ltd.)

Spoločnosť Aviscon Consulting and Services Ltd. prevádzkuje webovú stránku priemyselného dedičstva IndustrialHeritageHungary.com. Aviscon Ltd. ako konzultačná a projektová spoločnosť koordinuje prácu nadšených inžinierov, architektov, odborníkov z odvetvia, obchodných poradcov a odborníkov v oblasti cestovného ruchu, ktorí sa venujú ochrane, zveľaďovaniu a opätovnému využívaniu priemyselného dedičstva Maďarska. Aviscon Ltd. poskytuje konzultačnú podporu (stratégie, štúdie uskutočniteľnosti, návrhy koncepcie) pre obnovu brownfieldov, revitalizáciu priemyselných areálov a opätovné využitie priemyselných budov. Ďalej pomáha obciam rozvíjať stratégie cestovného ruchu a nové služby cestovného ruchu, ako aj zvyšovať povedomie a propagovať priemyselné a technické dedičstvo a pamiatky obce. Spoločnosť tiež uskutočňuje prehliadky priemyselného dedičstva, návštevy tovární a študijné cesty s cieľom ukázať maďarské priemyselné a technické dedičstvo, ako aj priemyselné prestavby.

Česká republika

Výskumné centrum priemyselného dedičstva FA ČVUT Praha

Výskumné centrum priemyselného dedičstva (VCPD) systematicky dokumentuje priemyselné dedičstvo a technické a priemyselné pamiatky nachádzajúce sa na území Českej republiky a študuje ich vo vzťahu k dejinám a teórii architektúry, urbanistike a pamiatkovej starostlivosti. VCPD FA ČVUT pristupuje k svojej práci interdisciplinárne a podporuje spoluprácu naprieč širokým spektrom inštitúcií. Dokumentuje historické skúsenosti, sleduje ciele trvalo udržateľného rozvoja, pôsobí ako medzičlánok medzi prácou odbornej komunity a aktivitami nadšených dobrovoľníkov. Taktiež iniciovalo národnú platformu na ochranu a adaptívne opätovné využitie priemyselného dedičstva – Industriálne stopy (industrialnistopy.cz) a online mapu priemyselného dedičstva Industriálna topografie Českej republiky (industrialnistopografie.cz).

Slovensko

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry a dizajnu (FAD STU)

FAD STU v Bratislave je uznávanou vzdelávacou a výskumnou inštitúciou pre architektúru, urbanizmus a dizajn. Výskum architektonického dedičstva Slovenska (vrátane priemyselného dedičstva), identifikácia podmienok jeho ochrany a aktívneho využívania patrí k špecifickým profilom výskumných projektov a vzdelávacích programov pracovísk fakulty. Silnou stránkou týchto aktivít je okamžitá realizácia grafického a produktového dizajnu, ktorý má na fakulte významné postavenie. V rámci výskumných projektov, vzdelávacích aktivít a doktorandského štúdia bolo zmapované a prezentované priemyselné dedičstvo architektúry v oblasti baníctva a hutníctva, energetiky, dopravnej infraštruktúry, ako aj mnohé historické výrobné areály iného technologického obsahu. FAD STU v týchto oblastiach spolupracuje s inými výskumnými a odbornými pracoviskami a univerzitami, poskytuje vedeckú, pedagogickú, expertíznu a dizajnérsku podporu inštitúciám, orgánom verejnej moci a súkromným subjektom. Prostredníctvom vlastnej výskumnej a projektovej činnosti bola partnerom pri realizácii adaptačnej revitalizácie Elektrárne v meste Piešťany, ktorá získala viacero domácich i medzinárodných ocenení. FAD pravidelne spolupracuje na organizácii cyklu Industrial days v Bratislave, organizuje odborné a vedecké konferencie o industriálnom dedičstve, aktívne sa zapája do medzinárodnej spolupráce prostredníctvom grantov a medzinárodných projektov (Culture, Interreg, Visegradský fond, program Horizon a pod.).

Poľsko

Nadácia na ochranu sliezskeho priemyselného dedičstva

Nadáciu na ochranu sliezskeho priemyselného dedičstva založil Piotr Gerber v roku 2007 s cieľom zabezpečiť aktívnu ochranu priemyselného dedičstva v Hornom a Dolnom Sliezsku. Operácie vykonávané nadáciou sú rôzneho charakteru. Nadácia vyvíja aktivity v týchto oblastiach: výskum priemyselnej histórie v Sliezsku (množstvo publikácií), praktická ochrana hmotného priemyselného dedičstva, ako aj vzdelávanie o hospodárskom rozvoji. Najdôležitejším aspektom činnosti nadácie je ochrana vybraných technických zariadení, charakteristických pre Sliezsko. Ochrana sa dosahuje predovšetkým premenou zachovaného objektu na múzeum. Ochrana premenou zachráneného historického objektu na múzeum je robená na základe rôznych modelov. Voľba režimu ochrany má predovšetkým zabezpečiť maximálnu ochranu a čo najlepšie zachovanie pôvodnej a autentickej povahy historického objektu. Pri výbere zariadenia na ochranu sa zohľadňujú zariadenia osobitného významu pre región a zariadenia predstavujúce najvýznamnejšie priemyselné odvetvia, ktoré sa v Hornom alebo Dolnom Sliezsku vyvinuli.