Železničné dedičstvo

pre udržateľný rozvoj cestovného ruchu

Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov od Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať nápady pre udržateľnú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.

Interaktívna mapa

Rail4V4 + V zdôrazňuje turistický potenciál železnice, najmä prostredníctvom jej histórie a dedičstva, pričom pripomína úlohu, ktorú železnica zohrala pri vytváraní stredoeurópskej kolektívnej identity.

Interaktívna mapa poskytuje nový pohľad na pamiatky železničného dedičstva v regióne Vyšehrad + Vojvodina.

Vydajte sa na virtuálnu cestu vlakom! Spoznajte históriu a súčasnosť vybraných železničných lokalít prostredníctvom popisov, fotogalérií, informácií o aktivitách, ktoré sa tam dnes dejú…

Najnovšie správy

Rail4V4+V

Železničné dedičstvo pre rozvoj trvalo udržateľného turizmu

Železničné dedičstvo pre rozvoj trvalo udržateľného turizmu – Rail4V4+V si kladie za cieľ poukázať na turistický potenciál železnice, najmä prostredníctvom jej histórie a dedičstva, pričom pripomína úlohu, ktorú železnica zohrala pri vytváraní stredoeurópskej kolektívnej identity. V súlade s cieľom Európskeho roku železníc a strategickými prioritami Vyšehradskej skupiny v roku 2021 je hlavným cieľom navrhovaného projektu zvýšiť informovanosť o úlohe železníc pre rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu V4 prostredníctvom jedinečnej značky a prezentácie dedičstva železníc, in situ a na digitálnej platforme.

Výzvy

Vzhľadom na situáciu v oblasti dedičstva a cestovného ruchu je hlavnou myšlienkou navrhovaného projektu preskúmať vrstvený kontext a reagovať na súčasné výzvy, s ktorými sa dedičský turizmus stretáva, a ponúka účinné reakcie prostredníctvom vývoja inovatívnych trvalo udržateľných riešení. Cieľom projektu je poukázať na turistický potenciál železnice, najmä prostredníctvom jej histórie a dedičstva, a pripomenúť úlohu, ktorú železnica zohrala pri vytváraní stredoeurópskej kolektívnej identity.

Ciele

V súlade s cieľom Európskeho roku železnice povzbudiť a podporiť úsilie Únie pri podpore železnice z rôznych uhlov pohľadu je hlavným cieľom projektu zvýšiť informovanosť o hodnote a význame železničného dedičstva pri diverzifikácii ponuka turizmu v regióne V4 + Vojvodina. Cieľom projektu je identifikovať a propagovať železničné dedičstvo pre trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom:

Založenie

Vytvorenie siete spolupráce medzi zainteresovanými stranami v oblasti dedičstva a cestovného ruchu v našich regiónoch.

Posilnenie

Vytvorenie siete spolupráce medzi zainteresovanými stranami v oblasti dedičstva a cestovného ruchu v našich regiónoch.

Pripája sa

Vytvorenie siete spolupráce medzi zainteresovanými stranami v oblasti dedičstva a cestovného ruchu v našich regiónoch;

Region V4

Regionálna relevantnosť

Regionálny význam nášho návrhu je nasledujúci:

budovanie kapacít na posilnenie úlohy železnice pri zachovaní stredoeurópskej kolektívnej identity, najmä prostredníctvom jej hmotného aj nehmotného dedičstva

vyzdvihnutie regionálneho, cezhraničného rozmeru železnice, ktorý zbližuje občanov, umožňuje im preskúmať región v celej jeho rozmanitosti, podporuje sociálno-ekonomickú a územnú súdržnosť

príspevok k zvyšovaniu povedomia o úlohe železníc pre udržateľný cestovný ruch V4 prostredníctvom jedinečnej značky a prezentácie železničného dedičstva in situ a na digitálnej platforme v súlade so strategickými prioritami Vyšehradskej skupiny do roku 2021