Železniční dědictví

pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Projekt je spolufinancován vládami Česka, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je podporovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Interaktivní mapa

Rail4V4 + V zdůrazňuje turistický potenciál železnice, zejména prostřednictvím její historie a dochovaného dědictví, a připomíná roli, kterou železnice hrála při vytváření středoevropské kolektivní identity.

Interaktivní mapa nabízí nový pohled na železniční památky v zemích Visegrádu a Vojvodiny.

Vydejte se na výlet virtuálním vlakem! Seznamte se s historií a současností vybraných železničních míst prostřednictvím popisů, fotogalerií a informací o aktivitách, které se tam dnes odehrávají…

Poslední zprávy

Rail4V4+V

Železniční dědictví pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Projekt Železniční dědictví pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu – Rail4V4+V si klade za cíl vyzdvihnout turistický potenciál železnice, zejména prostřednictvím její historie a dědictví, a připomenout roli, kterou železnice sehrála při vytváření středoevropské kolektivní identity. V souladu s cílem Evropského roku železnice a strategickými prioritami Visegrádské skupiny v roce 2021 je hlavním cílem navrhovaného projektu zvýšit povědomí o úloze železnice pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu zemí V4 prostřednictvím jedinečné značky a prezentace železničního dědictví, a to in situ i na digitální platformě.

Výzvy

Vzhledem k situaci v oblasti kulturního dědictví a cestovního ruchu je hlavní myšlenkou navrhovaného projektu prozkoumat mnohovrstevnatý kontext a reagovat na současné výzvy, kterým čelí cestovní ruch v oblasti kulturního dědictví, a nabídnout účinná řešení prostřednictvím vývoje inovativních udržitelných řešení. Cílem projektu je vyzdvihnout turistický potenciál železnice, zejména prostřednictvím její historie a dědictví, a připomenout roli, kterou železnice sehrála při vytváření středoevropské kolektivní identity.

Přístup

V souladu s cílem Evropského roku železnice povzbudit a podpořit úsilí Unie při propagaci železnice z různých hledisek je hlavním cílem projektu zvýšit povědomí o hodnotě železničního dědictví a jeho významu pro diverzifikaci nabídky cestovního ruchu v zemích V4 + Vojvodiny. Cílem projektu je identifikovat a propagovat železniční dědictví pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím:

Vytvoření

Vytvoření sítě spolupráce mezi zainteresovanými stranami v oblasti kulturního dědictví a cestovního ruchu v našich regionech.

Posílení

Posílení kreativity a digitálních dovedností jako klíčových znaků při inovaci cestovního ruchu v oblasti kulturního dědictví.

Propojení

Propojení vybraných železničních památek do společné trasy, a to jak reálné, tak virtuální, a propagace mezi místními a zahraničními cílovými trhy.

Region V4

Regionální význam

Regionální význam našeho návrhu spočívá v následujícím:

Budování kapacit pro posílení úlohy železnice při zachování středoevropské kolektivní identity, zejména prostřednictvím jejího hmotného i nehmotného dědictví.

Zdůraznění regionálního, přeshraničního rozměru železnice, který sbližuje občany, umožňuje jim poznávat region v celé jeho rozmanitosti, podporuje socioekonomickou a územní soudržnost.

Příspět ke zvýšení povědomí o úloze železnice pro udržitelný cestovní ruch V4 prostřednictvím jedinečné značky a prezentace železničního dědictví, a to in situ i na digitální platformě, v souladu se strategickými prioritami Visegrádské skupiny v roce 2021.